აუცილებელია
27956
ჩარიცხულია
27956
დარჩა
0
აპლაზიური ანემია (დაუზუსტებელი)
ესაჭიროება ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაციის ჩასატარებლად, ალოგენური არა ნათესაური დონორის შერჩევა. პროცესი გახანგრძლივდა, რის გამოც საჭირო ხდება პაციენტის 2 თვით დაყოვნება კლინიკაში. პაციენტს უტარდება იმუნოსუპრეზიული მკურნალობა. განცხადება შემოტანილია 1 თვის სტაციონალურ მკურნალობის ხარჯის დასაფარად. 
საბანკო ანგარიში
GEOT B123 4569 8745
საბანკო ანგარიში
პიროვნების საკონტაქტო ინფორმაცია
000000000
მ.ბ.
დონატორების რაოდენობა
0
წარმოდგენილი ახალი განცხადებები განიხილება სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედი კომისიის უახლოეს სხდომაზე. კომისიის სხდომები იმართება 2 კვირაში ერთხელ. სხდომის გამართვამდე ნებისმიერ პიროვნებას აქვს შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ჩაურიცხოს კონკრეტულ პაციენტს თუნდაც მცირე დონაცია. სოლიდარობის ფონდის კომისიის გადაწყვეტილებით თითოეული პროფილური განცხადება (აღნიშნულ ეტაპზე 21 წლამდე ასაკის ონკოლოგიურ პაციენტთა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის საჭიროს დაფინანსება) სრულად შეივსება კომისიის სხდომის ე დარჩენილი ფინანსური დეფიციტის მიხედვით
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
9245837,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
370,00

ჯამი

9246207,00